Vision Net Co.,Ltd. Vision Net Co.,Ltd.
คำค้นหา
ผู้วิจัย หรือ หน่วยงาน
หน่วยงาน
ค้นหา
โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ (1596 รายการ)
การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ (2732 รายการ)
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (2936 รายการ)
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของนิทรรศการ / การแสดง (ผลงานศิลปะ การออกแบบ ดนตรี ภาพยนตร์) (1831 รายการ)
ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ (320 รายการ)
การได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ (197 รายการ)
การนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เชิงสาธารณะ / เชิงนโยบาย / เชิงพาณิชย์ / คุณค่าทางจิตใจ (งานศิลปะ) / เชิงวิชาการ / ชุมชนพื้นที่ (766 รายการ)
การจดทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) (180 รายการ)
ลำดับ
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ (Eng)
ผู้วิจัย/หน่วยงาน
ปีงบประมาณที่จัดสรรทุน
ประเภททุน
แหล่งทุน
จํานวนเงินทั้งโครงการ (บาท)
เริ่มต้น-สิ้นสุด
สถานภาพโครงการ
 
1 การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรีBrand Creation of Palm Sugar in Phetchaburi province of Thailand1. ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
2. ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
25621: ทุนงบประมาณแผ่นดินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร450,000.00 21 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2563 กำลังดำเนินการ
2 "การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล (แผนงานวิจัย)" 1. จิตศักดิ์ พุฒจร - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
2. ทิพย์สุดา พุฒจร - สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
3. ปรัชญากรณ์ ไชยคช
4. ดวงธิดา พัฒโน
5. หทัยรัตน์ สวัสดี
25623: ทุนงบประมาณอื่นๆสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)587,650.00 15 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินการ
3 "การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล" 1. ทิพย์สุดา พุฒจร - สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
2. ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว - สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
3. สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์ - สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
4. พณกฤษ อุดมกิตติ
25623: ทุนงบประมาณอื่นๆสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)815,980.00 15 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2563 กำลังดำเนินการ
4 "ความสุข (บนภาพ) เล็กๆ ประเทศไทย" นพไชย อังควัฒนะพงษ์ - คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์25601: ทุนงบประมาณแผ่นดินหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร150,000.00 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินการ
5 "โครงการสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน โครงการย่อยด้านภาษา ""โครงการภาษาศาสตร์กับการคอรร์รัปชัน""" 1. ดร.นฤดล จันทร์จารุ
2. โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน - ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
3. ดร.ญาณินท์ สวนะคุณานนท์
4. พงษ์บดินทร์ อัมรินทร์นุเคราะห์
5. พลรวี ประเสริฐสม
25623: ทุนงบประมาณอื่นๆสกว.-วช.24,000,000.00 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินการ
6 "ตำราภาพจับรามเกียรติ์" สู่การสร้างสรรค์จิตรกรรม "ภาพจับรามเกียรติ์วัดสุทัศนเทพวราราม" (ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี) พีระพัฒน์ สำราญ - ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25601: ทุนงบประมาณแผ่นดินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร494,500.00 14 ก.พ. 2560 - 13 ก.พ. 2561 กำลังดำเนินการ
7 "อัศวินสองล้อ" ธีรพล หอสง่า - ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์25601: ทุนงบประมาณแผ่นดินหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร150,000.00 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินการ
8 "อุบัติการณ์" ของเดอเลิซกับภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย อรรณนพ ชินตะวัน - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25602: ทุนงบประมาณเงินรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร180,000.00 1 เม.ย. 2560 - 1 พ.ค. 2561 กำลังดำเนินการ
9 -Ensemble Multilat?rale : A cross-cultural and interdisciplinary collaborative exploration of musical performance1. Jean-David,Stephane CAILLOUET - คณะดุริยางคศาสตร์
2. ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล - คณะดุริยางคศาสตร์
25592: ทุนงบประมาณเงินรายได้คณะดุริยางคศาสตร์300,000.00 1 มี.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560 เสร็จสิ้นแล้ว
10 -The impact of strategic plan on organizational sustainability and growth of premium branded car dealers สุขโชค ทองสุขอุฬาร - วิทยาลัยนานาชาติ25612: ทุนงบประมาณเงินรายได้กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร50,000.00 5 มี.ค. 2561 - 4 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินการ
11 -Determinants of access to financing in rural areas: A comparative study on Indonesian and Thailand’ Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)1. ศศิภา พจน์วาที - คณะวิทยาการจัดการ
2. ฐิติพร สำราญศาสตร์ - สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
25592: ทุนงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาการจัดการ100,000.00 1 มิ.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 เสร็จสิ้นแล้ว
12 -Transporter-based drug interaction1. นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์ - ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
2. Phyu Thein Maw - นักศึกษาพม่า คณะเภสัชศาสตร์
25602: ทุนงบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ทุนบัณฑิต25,000.00 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินการ
13 -1) Risk Society Theory-Based Discourse Analysis: T้he Construction of Theories and Methods for Religious Discourse. 2) Comparative Discourse Analysis-Based Case Studies: Buddhism, Christianity, and Islam. 3) Discourse Analysis of the Construction Process of Dynamic Dialogues Between Religious Believers: Towards Dialogues and Cooperation. 4) Constructing Guiding Interreligious Dialogue Principles for Reconciliation and Tolerance: Real-World Applications.1. บารมี เขียววิชัย - ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
2. ภายนอก
25593: ทุนงบประมาณอื่นๆทุน Kaken Grant ประเทศญี่ปุ่น3,709,310.00 1 เม.ย. 2559 - 1 มี.ค. 2564 เสร็จสิ้นแล้ว
14 -Eco Glass Hub1. เพ็ญสิริ ชาตินิยม - ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์
2. รัชฎา บุญเต็ม - ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
25603: ทุนงบประมาณอื่นๆสกอ. (ภายใต้โครงการ Innovation Hubs)1,000,000.00 6 ก.พ. 2561 - 5 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินการ
15 -Pynt Square1. ชัยรัตน์ จิตตสินนวา - สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ สำนักงานอธิการบดี
2. ปัณณวัฒน์ อุไรวงศ์ - ผู้ประกอบการ
3. วิภาสิริ สมนึก - ผู้ประกอบการ
4. นิตินัย ธงสันเทียะ - ผู้ประกอบการ
5. สัจจาภรณ์ ไวจรรยา - ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
25603: ทุนงบประมาณอื่นๆสกอ. (ภายใต้โครงการ Innovation Hubs)800,000.00 7 ก.พ. 2561 - 6 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินการ
Page 1 of 107 (1596 items)
Prev
1
2
3
4
5
6
7
105
106
107
Next