Vision Net Co.,Ltd. Vision Net Co.,Ltd.
คำค้นหา
ผู้วิจัย หรือ หน่วยงาน
หน่วยงาน
ค้นหา
โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ (1674 รายการ)
การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ (3026 รายการ)
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (3217 รายการ)
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของนิทรรศการ / การแสดง (ผลงานศิลปะ การออกแบบ ดนตรี ภาพยนตร์) (2386 รายการ)
ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ (384 รายการ)
การได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ (214 รายการ)
การนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เชิงสาธารณะ / เชิงนโยบาย / เชิงพาณิชย์ / คุณค่าทางจิตใจ (งานศิลปะ) / เชิงวิชาการ / ชุมชนพื้นที่ (819 รายการ)
การจดทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) (181 รายการ)
ลำดับ
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ (Eng)
ผู้วิจัย/หน่วยงาน
ปีงบประมาณที่จัดสรรทุน
ประเภททุน
แหล่งทุน
จํานวนเงินทั้งโครงการ (บาท)
วันที่เริ่มต้น (ตามใบสัญญารับทุน)
วันที่สิ้นสุด (ตามใบสัญญารับทุน)
วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
สถานภาพโครงการ
 
1 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานDevelopment of Elderly Care Behaviors Enhancement Model for Learners Through School-Based1. กมล โพธิเย็น - ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
2. กันยารัตน์ เมืองแก้ว - ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
25632: ทุนงบประมาณเงินรายได้เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของ คณะศึกษาศาสตร์ 100,000.0015 ก.ค. 256314 ก.ค. 2564 กำลังดำเนินการ
2 การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรีBrand Creation of Palm Sugar in Phetchaburi province of Thailand1. ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
2. ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
25621: ทุนงบประมาณแผ่นดินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร450,000.0021 ก.พ. 256220 ก.พ. 2563 กำลังดำเนินการ
3 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี รายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาThe development of activity-based learning management integrated with technology of mathematic subject to promote students' innovativeness and creative products for elementary students1. สุวิมล สพฤกษ์ศรี - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์
2. สราญจิต อ้นพา - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์
25632: ทุนงบประมาณเงินรายได้เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของ คณะศึกษาศาสตร์ 200,000.001 พ.ค. 256330 เม.ย. 2564 กำลังดำเนินการ
4 "การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล (แผนงานวิจัย)" 1. จิตศักดิ์ พุฒจร - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
2. ทิพย์สุดา พุฒจร - สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
3. ปรัชญากรณ์ ไชยคช
4. ดวงธิดา พัฒโน
5. หทัยรัตน์ สวัสดี
25623: ทุนงบประมาณอื่นๆสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)587,650.0015 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินการ
5 "การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล" 1. ทิพย์สุดา พุฒจร - สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
2. ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว - สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
3. สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์ - สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
4. พณกฤษ อุดมกิตติ
25623: ทุนงบประมาณอื่นๆสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)815,980.0015 ม.ค. 256214 ม.ค. 2563 กำลังดำเนินการ
6 "ความสุข (บนภาพ) เล็กๆ ประเทศไทย" นพไชย อังควัฒนะพงษ์ - คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์25601: ทุนงบประมาณแผ่นดินหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร150,000.001 ต.ค. 255930 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินการ
7 "โครงการสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน โครงการย่อยด้านภาษา ""โครงการภาษาศาสตร์กับการคอรร์รัปชัน""" 1. ดร.นฤดล จันทร์จารุ
2. โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน - ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
3. ดร.ญาณินท์ สวนะคุณานนท์
4. พงษ์บดินทร์ อัมรินทร์นุเคราะห์
5. พลรวี ประเสริฐสม
25623: ทุนงบประมาณอื่นๆสกว.-วช.24,000,000.001 ต.ค. 256130 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินการ
8 "ตำราภาพจับรามเกียรติ์" สู่การสร้างสรรค์จิตรกรรม "ภาพจับรามเกียรติ์วัดสุทัศนเทพวราราม" (ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี) พีระพัฒน์ สำราญ - ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25601: ทุนงบประมาณแผ่นดินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร494,500.0014 ก.พ. 256013 ก.พ. 2561 กำลังดำเนินการ
9 "อัศวินสองล้อ" ธีรพล หอสง่า - ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์25601: ทุนงบประมาณแผ่นดินหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร150,000.001 ต.ค. 255930 ก.ย. 2560 กำลังดำเนินการ
10 "อุบัติการณ์" ของเดอเลิซกับภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย อรรณนพ ชินตะวัน - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25602: ทุนงบประมาณเงินรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร180,000.001 เม.ย. 25601 พ.ค. 2561 กำลังดำเนินการ
11 -International review of law, regulations and uses of off-label drugs1. ณัฏฐิญา ค้าผล - ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
2. สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย - ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
3. น้ำฝน ศรีบัณฑิต - ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
4. ระพีพรรณ ฉลองสุข - ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
25603: ทุนงบประมาณอื่นๆมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAF)87,500.001 ต.ค. 255931 ม.ค. 2560 เสร็จสิ้นแล้ว
12 -Thai translation for the book ‘Guide international des bonnes manières à table’ (English Title : International Table Manners Guide) – a French – English book on table manners across the world 1. ธัญญา ลัญฉประสิทธิ์ - วิทยาลัยนานาชาติ
2. พันแสง วีระประเสริฐ - วิทยาลัยนานาชาติ
25622: ทุนงบประมาณเงินรายได้กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร60,000.0019 ธ.ค. 256119 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินการ
13 -1) Risk Society Theory-Based Discourse Analysis: T้he Construction of Theories and Methods for Religious Discourse. 2) Comparative Discourse Analysis-Based Case Studies: Buddhism, Christianity, and Islam. 3) Discourse Analysis of the Construction Process of Dynamic Dialogues Between Religious Believers: Towards Dialogues and Cooperation. 4) Constructing Guiding Interreligious Dialogue Principles for Reconciliation and Tolerance: Real-World Applications.1. บารมี เขียววิชัย - ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
2. ภายนอก
25593: ทุนงบประมาณอื่นๆทุน Kaken Grant ประเทศญี่ปุ่น3,709,310.001 เม.ย. 25591 มี.ค. 2564 เสร็จสิ้นแล้ว
14 -Ensemble Multilat?rale : A cross-cultural and interdisciplinary collaborative exploration of musical performance1. Jean-David,Stephane CAILLOUET - คณะดุริยางคศาสตร์
2. ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล - คณะดุริยางคศาสตร์
25592: ทุนงบประมาณเงินรายได้คณะดุริยางคศาสตร์300,000.001 มี.ค. 255928 ก.พ. 2560 เสร็จสิ้นแล้ว
15 -International Art and Design in Vietnam Vanlang Universityญาณวิทย์ กุญแจทอง - มหาวิทยาลัยศิลปากร25623: ทุนงบประมาณอื่นๆVietnam Vanlang University62,500.008 เม.ย. 256212 เม.ย. 2562 เสร็จสิ้นแล้ว
Page 1 of 112 (1674 items)
Prev
1
2
3
4
5
6
7
110
111
112
Next